امروز: ۱۸ آذر ۱۳۹۵

سل سایت

اين انسانها كه همواره مرا در بر مي گيرند، ارواحي هستند كه مرا نمي شناسند و روز به روز با همنشيني و شيوه ي سخنوري خود وانمود مي كنند كه مرا مي شناسند.
سل سایت

سل سایت