امروز: ۲۷ دی ۱۳۹۵

سل سایت

با مردم زمانه همنشين باش، اما مانند آنان مباش و براي معاصرين خود مطالبي بنويس كه به آن محتاجند، نه مطالبي كه مي پسندند.
سل سایت

سل سایت